THE AND OF THE WAR
SHORT FILM

Dir. Sergey Ramz | Prod. Ravil Salikhov | Executive producers - Sofia Katulska, Sergey Ramz | Dop. Elena Shchurova |  Production designers - Katerina Abrosova, Sergey Yakunin | Editor - Evgeny Chernyshev | Gaffers - Dmitriy Davidenko, Artem Antonov | Color – Oleg Sharabanov 

Alexa mini | Cooke S4