GREAT Agency
Dir. Sergey Ramz | Prod.  Hotshot ,Dop Elena Shchurova ,Production design Alisa Solovyova,
Wardrobe Nataliya Seditskaya, Producer Alexandra Leibovicha, Gaffer Mikhail Kankava, Color – Andrew Bushmin


Alexa Mini | Cooke 5i